SäännötHIRVAAN VANHEMMAT RY


SÄÄNNÖT


 


                                                                                      


Yhdistyksen nimi on Hirvaan Vanhemmat ry ja se toimii Hirvaan päiväkodin, perhepäivähoidon ja koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Rovaniemi.


                                                                                      


Yhdistyksen tarkoituksena on


 • edistää lasten vanhempien, päiväkodin, perhepäivähoidon ja koulun välistä yhteistoimintaa
 • tukea koteja, päiväkotia, perhepäivähoitoa sekä koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään
 • tuoda esille vanhempien kannanottoja päiväkotia, perhepäivähoitoa, koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä
 • toimia lasten vanhempien yhteistyöelimenä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys


 • perehtyy päiväkodin, perhepäivähoidon ja koulun kasvatustavoitteisiin ja toimintaan
 • tekee esityksiä ja aloitteita sekä ottaa yhteyttä viranomaisiin tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi
 • pitää yllä yhteyksiä päiväkodin, perhepäivähoidon ja koulun hallintoelimiin ja henkilöstöön sekä toimii yhteistyössä muiden päiväkodin, perhepäivähoidon ja koulun hyväksi toimivien yhteisöjen kanssa
 • käsittelee kokouksissaan kodin, päiväkodin, perhepäivähoidon ja koulun yhteistoimintaa edistäviä asioita
 • harjoittaa tiedotustoimintaa ja järjestää koulutustilaisuuksia lasten vanhemmille
 • tukee tarvittaessa toiminnallisesti ja taloudellisesti lasten harrastustoimintaa
 • järjestää neuvottelu-, keskustelu-, virkistys- ja juhlatilaisuuksia.
Yhdistys on toiminnassaan poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.


                                                                                      


Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Vanhempainliitto ry:een.


                                                                                      


Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat littyä 1§:ssä mainitun päiväkodin, perhepäivähoidon ja koulun lasten vanhemmat, muut huoltajat ja päivähoidon ja koulun henkilöstö, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen jäseniksi voidaan myös ottaa muita aktiivisesti yhdistyksen toimintaa tukevia henkilöitä. Yhdistyksen kannattaviksi jäseniksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Varsinaiset ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen kokous voi nimetä kunniajäseniä.


                                                                                      


Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hänellä on kahden vuoden jäsenmaksut maksamatta.


                                                                                      


Toimintaansa yhdistys voi rahoittaa julkisilla avustuksilla, keräämällä jäsenmaksuja sekä järjestämällä asianmukaisen luvan saatuaan juhlia, arpajaisia ja keräyksiä. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi hallita omaisuutta. Hallitus päättää yhdistyksen omaisuuden hankkimisesta, myynnistä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä yhdistyslain 23 §:ssä mainituin rajoituksin.


                                                                                      


Yhdistyksen varsinaisilta- ja kannatusjäseniltä voidaan periä jäsenmaksu, jonka yhdistyksen vuosikokous vahvistaa erikseen kummallekin jäsenryhmälle. Jäsenmaksu on suoritettava hallituksen määräämänä aikana.


                                                                                       10§


Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä elo-lokakuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:


 1. Todetaan kokouksen laillisuus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tili, ja tilintarkastajan lausunto edelliseltä toiminta- ja tilikaudelta.
 4. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä kaudelta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto antaa aihetta.
 5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
 6. Valitaan hallituksen jäsenet
 7. Valitaan yksi toiminnantarkastaja/tilintarkastaja ja yksi varahenkilö tarkastamaan kuluvan toimintakauden hallintoa ja tilejä.
 8. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus.
 9. Vahvistetaan talousarvio kuluvaa toimintakautta varten.
 10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvaa toimintakautta varten.
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


11§


Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus sen katsoo tarpeelliseksi, kokous niin päättää tai vähintään kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä sitä mainitsemiaan asioita varten kirjallisesti pyytää.


                                                                                       12§


Kokouskutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti kirjeellä tai sähköpostilla kullekin jäsenelle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta tai ilmoitettava kokouksesta vuosikokouksen määräämässä ilmoituskanavassa niin ikään vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä, jotka ovat maksaneet jäsenmaksun.


                                                                                       13§


Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 4-8 muuta jäsentä, jotka vuosikokous valitsee. Vuosikokous valitsee niin ikään hallitukselle 0-2 varajäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen muut jäsenet valitaan niin ikään vuodeksi kerrallaan.


Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteerin ja rahastonhoitajan hallitus voi valita joko keskuudestaan tai ulkopuolelta.


Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla.


Hallituksen tulee puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kokoontua vähintään kerran lukukaudessa.


                                                                                       14§


Yhdistyksen hallitus voi asettaa erikseen määrittelemiään tehtäviä varten toimikuntia ja jaostoja, jotka ovat vastuussa toiminnastaan hallitukselle.


                                                                                       15§


Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai hallituksen siihen määräämän muun toimihenkilön kanssa.


                                                                                       16§


Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on 1.8.-31.7. Yhdistyksen ensimmäinen toiminta- ja tilikausi alkaa yhdistyksen perustamispäivästä. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus tulee antaa toiminnantarkastajille / tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Heidän tulee hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta antaa hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen tilien ja hallinnon tarkastuksesta. Ensimmäinen tilikausi alkaa kutenkin yhdistyksen perustamispäivästä ja päättyy 31.7.2011


                                                                                       17§


Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa 3/4 äänten enemmistöllä.


                                                                                       18§


Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat Hirvaan päiväkodin, perhepäivähoidon ja koulun tai sen toimintaa jatkavan päiväkodin, perhepäivähoidon ja koulun lasten hyväksi yhdistyksen kokouksen päättämällä tavalla.


                                                                                       19§


Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.